konkursy NCBiR na programy rozwoju kompetencji


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło na swej stronie harmonogram konkursów na rok 2015, w którym przewidziano ogłoszenie naboru na projekty  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w działaniu 3.1 Program Rozwoju Kompetencji:

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Działanie 3.1 dedykowane jest projektom, których celem jest  wzmocnienie kształcenia na uczelniach kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości, oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Kompetencje zostały określono jako:

 • Kompetencje zawodowe – rozumiane jako umiejętności i wiedza niezbędne do wykonywania działań specyficznych dla poszczególnych zawodów. Do samodzielnego określenia przez uczelnie w oparciu o dokumenty strategiczne, aktualne badania rynku pracy, informacje pozyskane bezpośrednio od pracodawców. Realizowane w formie praktyk poza uczelnią.
 • Kompetencje interpersonalne – poprawne posługiwanie się językiem polskim oraz językiem obcym, efektywne słuchanie, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie dyskusji, przygotowanie i wygłaszanie publicznych prezentacji, radzenie sobie ze stresem, asertywność.
 • Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – myślenie i działanie w kreatywny i przedsiębiorczy sposób, posługiwanie się terminologią ekonomiczną, dokonywanie analizy SWOT, planowanie i zarządzanie czasem.
 • Kompetencje analityczne w środowisku nowoczesnych technologii: rozwiązywanie problemów, formułowanie myśli w sposób syntetyczny i logiczny, interpretacja wyników wykonywanych działań, formułowanie wniosków, przedstawianie danych technicznych w sposób zrozumiały, dokonywanie analiz o charakterze jakościowym i ilościowym, posługiwanie się programami komputerowymi charakterystycznymi dla danego kierunku studiów, posługiwanie się nowoczesnymi środkami komunikacji elektronicznej.

 

Wsparcie uzyskają projekty, w których kształcenie ww. kompetencji będzie odbywało się w ścisłej współpracy z pracodawcami, np. poprzez:

 • Przygotowanie we współpracy z przedsiębiorcą programu staży i ich przeprowadzenie u tego samego przedsiębiorcy (zakres przedmiotowy staży jest powiązany bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów objętych stażami)
 • Współpracę międzynarodową uczelni, w formie podnoszenia jakości kształcenia poprzez udział dydaktyków z zagranicy i/lub współpracę z zagranicznymi przedsiębiorcami na kierunkach kształcenia objętych wsparciem
 • Uczestnictwo studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z przedsiębiorcami i zwiększanie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe organizowane z przedsiębiorcami), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy
 • Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe, komunikacyjne, analityczne, komputerowe i przedsiębiorczość wśród studentów
 • Rozwój i wdrażanie strategii na rzecz rozwoju przedsiębiorczościna uczelni poprzez:
  • Opracowanie programów szkoleniowych i materiałów do nauczania w dziedzinie przedsiębiorczości dla wykładowców, w tym zaangażowanie sektora biznesu w opracowywanie treści tych materiałów
  • Organizację konkursu na najlepsze pomysły biznesowe studentów
  • Organizację partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości z udziałem wykładowców akademickich, instytucji wspierania biznesu oraz przedstawicieli przedsiębiorstw.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na kwiecień/maj 2015 r.

Z informacji ze strony NCBiR wynika, że można spodziewać się 1 konkursu w roku: „Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach 2015 – 2020 zostanie ogłoszonych pięć konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe”

Wydziały zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach Działania 3.1 Program Rozwoju Kompetencji (PO WER) prosimy o kontakt z Biurem Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ (p. Renata Olender-Bartosik: rolenderbartosik@uni.lodz.pl, p. Małgorzata Mstowska: mstowska@uni.lodz.pl, tel. 42 635 41 68)

Pozdrawiam,

 

Renata Olender-Bartosik

 

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

pokój nr 2

tel.: 42/635 41 68

fax: 42/665 57 69

www.regionalny.uni.lodz.pl