Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na zwyczajnym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 5 czerwca 2013 r.


w sprawie: opiniowania wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Panem dr. Marianem Jakszto – asystentem zatrudnionym w Katedrze Równań Różniczkowych i Informatyki
w związku z trudną sytuacją finansową Uczelni.

 

§ 1

 

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wyraziła pozytywną opinię
w sprawie wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Panem dr. Marianem Jakszto – asystentem zatrudnionym w Katedrze Równań Różniczkowych i Informatyki
w związku z trudną sytuacją finansową Uczelni.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.