Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich:

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A320

tel. 42 635 5863

e-mail: krasinsk@math.uni.lodz.pl

Dziekanat Studiów 3 – go stopnia:

Małgorzata Kozioł

90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A 212

tel. 42 635 5945

e-mail: malgorzatakoziol@math.uni.lodz.pl

REKRUTACJA

Celem studiów jest uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych  w zakresie informatyki. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra. O przyjęciu decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocena dotychczasowych osiągnięć i wyniku studiów oraz opinie przedstawione przez kandydata.
Od kandydatów oczekuje się wiedzy informatycznej i ogólnej wiedzy matematycznej
w zakresie uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku informatyka.

Kandydaci na studia mogą ubiegać się o stypendium. W przypadku przyznania uczestnikowi stypendium może on pozostawać w stosunku pracy w swoim dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi
z programu studiów.

Zakres zagadnień obowiązujących na rozmowie kwalifikacyjnej

Zasady przyjęć w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji 2015/2016

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Środowiskowe Studia Doktoranckie rejestrują się w IRK (www.rekrutacja.uni.lodz.pl) oraz składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie na ŚSD – wypełniony elektronicznie.
 2. Podanie z elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Kwestionariusz osobowy – wypełniony elektronicznie.
 4. Wyciąg z dowodu osobistego – wypełniony elektronicznie.
 5. Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem strony naukowej.
 6. Wykaz ocen z przedmiotów matematycznych i informatycznych uzyskanych w czasie studiów.
 7. Opinie o osiągnięciach kandydata wydaną przez osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora.
 8. 3 fotografie
 9. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych(tegoroczni absolwenci mogą złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).
 10. Dotyczy tylko kandydatów, którzy będą starali się o przyznanie stypendium doktoranckiego:
  WNIOSEK
  O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO na rok akademicki 2015/2016 dla I – go roku studiów
 11. Dotyczy tylko kandydatów, którzy będą starali się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej:
  WNIOSEK o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2015/2016 dla I-go roku studiów

 

Harmonogram rekrutacji 2015/2016

Elektroniczna rejestracja:

termin od 15.07.2015r. do 20.09.2015r.

www.rekrutacja.uni.lodz.pl.

Składania dokumentów w formie papierowej:

termin do 21.09.2015r.

dokumenty można składać osobiście w siedzibie Wydziału MiI UŁ

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Łódź, ul. Banacha 22, pokój A 212

bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Łódź 90 – 238, ul. Banacha 22, pokój A 212

„Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki – REKRUTACJA 2015/2016”

Rozmowa kwalifikacyjna:

termin 23.09.2015r., godz. 13.00, sala D 103

miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Zasady przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego po I roku ŚSD

W roku akademickim 2014/2015 dla Doktorantów ŚSD egzamin po I-wszym roku odbędzie się w terminie:

23.09.2015r. godzina 13:00 sala D 103

 

REGULAMINY

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich – obowiązuje od 01.10.2015r.

 

SPRAWOZDANIE DOKTORANTA

Sprawozdanie doktoranta

 

STYPENDIA

 Stypendium doktoranckie

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego:

ZR UŁ nr 89 z 03 06 2014 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich UŁ

ZR UŁ nr 89 z 03 06 2014 Załącznik

UŁ ZR nr 45 z 16 03 2015 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich UŁ

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO na rok akademicki 2015/2016 dla I – go roku studiów

(wniosek jest składany razem z dokumentami na studia doktoranckie)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO na rok akademicki 2015/2016 dla wyższych lat

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich:

ZR UŁ nr 18 z 26 11 2014 Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich

ZR UŁ nr 48 z 16 03 2015 Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ

WMiI Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ

 

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych

Zasady przyznawania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:

ZR UŁ nr 91 z 03 06 2014 w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

ZR UŁ nr 91 z 03 06 2014 Regulamin

ZR UŁ z 16 03 2015 Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie z dotacji projakościowej

WNIOSEK na rok akad 2015/2016 dla I – go roku studiów
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

WNIOSEK na rok akad 2015/2016 dla wyższych lat
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

ZR UŁ nr 17 z 26 11 2014 Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

ZR UŁ nr 47 z 16 03 2015 Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w UŁ

WMiI Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w UŁ

 

Świadczenia pomocy materialnej

Uniwersytet Łódzki oferuje studentom i doktorantom następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne
 2. zapomoga
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń dostępne są na stronie internetowej COS-SBS UŁ

www.cos.uni.lodz.pl.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy złożyć w Dziekanacie A-212 w terminie do 20 października.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1 z dnia 06.10.2014 r. do stypendium rektora dla najlepszych doktorantów wylicza się średnią arytmetyczną z roku studiów z roku akademickiego 2013/2014.
Na pierwszym roku stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na drugim roku i kolejnych latach stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

 • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
 • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
 • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Starając się o w/w stypendium należy rozliczyć się do 30 września.
Wzór wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich (szczegółowe warunki przyznawania stypendium ministra).
Stypendium na rok akademicki 2014/2015 może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • wykazał się postępami w pracy naukowej;
 • uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5 % najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
 • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie do dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl.
(Dział Szkolnictwo Wyższe – Sprawy Studentów i Doktorantów)

 

Studia prowadzone przez

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 

przy udziale:

 1. Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego,
 3. Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.